Cambiar idioma

180407557Per a què

Les dades de l’absentisme només reflecteixen una part de la situació de l’empresa en relació amb la seva productivitat. Darrere poden amagar-se altres realitats igual de rellevants, com el presentisme, la dimissió interior o baixos nivells de rendiment. Fins i tot sense presentar dades negatives, moltes organitzacions assumeixen una despesa d’oportunitat derivada de no disposar d’entorns laborals capaços d’optimitzar les capacitats i les competències dels seus treballadors.

La construcció d’un entorn de treball saludable millora l’experiència dels treballadors i la projecció social de l’organització. D’aquesta manera, el «bon treball¬» esdevé no només una qüestió ètica, sinó que es configura com un element bàsic de competitivitat de les empreses.

Per això, volem ajudar les organitzacions a desenvolupar un full de ruta per a la millora de la productivitat. Considerem que és un repte molt estimulant poder aportar valor en una àrea en la qual conflueixen tant el bé comú de les persones, com el de les organitzacions i el de la societat en conjunt. .

Com

El Pla Aplica té un plantejament estratègic, sistemàtic i integral, orientat a la millora contínua de tots els aspectes vinculats amb la productivitat de les organitzacions. Els principis bàsics de la intervenció seran:

 • Adaptació. La intervenció s’adaptarà a la realitat de cada organització; se’n buscarà la utilitat i la proporcionalitat.
 • Implicació. El consultor treballarà colze a colze amb el personal assignat per l’organització per desplegar-hi el Pla.
 • Comunicació. Donarem suport a l’organització en la gestió de la comunicació i la dinamització de tots els grups d’interès.
 • Empatia. Qualsevol procés de canvi genera desequilibris. El nostre compromís és ajudar l’organització a gestionar el canvi, tenint en compte les diferents sensibilitats.
 • Retorn. Proporcionarem eines per mesurar l’impacte tangible i intangible de cada projecte.

Què

El Pla Aplica es concreta en una seqüència lògica de fases, basada en un model de millora contínua.

En un primer pas, es realitza una anàlisi en tres nivells de 10 punts clau de l’organització en relació amb el seu entorn laboral. Aquesta anàlisi comença amb una indagació rigorosa de les dades disponibles que permeti convertir la informació en coneixement i en presa de decisions. Aquesta anàlisi es complementa amb altres tècniques (autoavaluació, auditoria, mètodes qualitatius) que permetin triangular i validar els resultats obtinguts.

En funció dels resultats, es planifiquen programes i projectes específics que intervinguin sobre els aspectes susceptibles de millora. Aquests projectes van orientats a desenvolupar aspectes relatius a l’organització, a la millora de les competències de persones o equips i, en alguns casos, a la intervenció sobre problemàtiques específiques.

Es dissenyaran indicadors d’avaluació que permetin mesurar l’impacte de les intervencions sobre l’organització i el seu retorn.

Al final de cada projecte s’identificaran les noves oportunitats de millora.

En definitiva, el Pla Aplica pretén afegir successius cicles de millora a la gestió de la productivitat de les organitzacions i generar, progressivament, empreses més efectives i capaces de construir una relació mútuament beneficiosa per als seus treballadors i el seu entorn.

Resultats esperats

La millora de la productivitat i el compromís genera un impacte positiu (tangible i intangible) en les persones, les organitzacions i la societat.

Sobre les persones:

 • Millora del compromís amb el treball i amb els objectius de l’organització.
 • Millora de la salut.
 • Increment de l’orgull de pertinença i sentit del treball.
 • Increment del benestar subjectiu.
 • Apoderament, millora de la formació i de la gestió del talent.
 • Millora de l’entorn relacional.
 • Millora de la conciliació de la dimensió laboral i personal.

Sobre l’organització:

 • Increment de la productivitat.
 • Generació d’un entorn saludable i millora de la salut organitzacional.
 • Accés a dinàmiques de canvi positiu.
 • Millora de la marca com a ocupador.
 •  Millora de l’orientació de l’empresa cap als seus clients: la satisfacció del client comença per la satisfacció dels treballadors.
 • Millora de la imatge social de l’empresa.

Sobre la societat:

 • Beneficis de caràcter familiar i relacional.
 • Reducció de les despeses directes i indirectes que genera l’absentisme i la pèrdua de productivitat.